Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

Cégünk számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók, és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik az Ön által az EDGE Communications Kft. mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk. Személyes adatait az EDGE Communications Kft. kizárólag a jelen szabályzatban foglalt esetekben és a szabályzatban foglalt módon kezeli.
Az EDGE Communications Kft. adatkezelése megfelel a hatályos hazai jogszabályoknak, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) rendelkezéseinek .
Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen szabályzat kivonatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a jelen szabályzatban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?
Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, e-mail címe, elérhetősége.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes találkozásokkor, emailben, illetve telefonon gyűjtjük az Ön személyes adatait.

MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)
A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:
Önnek szóló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség (e-mail cím).

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A jelen Adatvédelmi szabályzat III. bekezdésének a.) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A jelen Adatvédelmi szabályzat III. bekezdésének b) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) és 5.§ (2) a) pontja, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagyis az ilyen adatkezelési tevékenységek az Ön hozzájárulása alapján történnek.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáigőrizzük az Ön személyes adatait.
Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE
Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy

  • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
  • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
  • kérje a személyes adatainak törlését,
  • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
  • kérje az adathordozhatóságot,
  • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést. Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törölni ezeket a személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.
Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy az EDGE Communicaions Kft. nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

KAPCSOLATTARTÁS
Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, az info@edge.hu e-mail címen küldött levélben teheti ezt meg.

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az EDGE Communications Kft. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy:

  • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
  • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
  • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
  • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően az EDGE Communications Kft. egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA
Hírleveleket küldünk a céget érintő aktualitásokról, amennyiben megadta nekünk az adatait.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.edge.hu oldalon.

KÜLSŐ WEBOLDALAK
Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a www.edge.hu weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Az EDGE Communications Kft. nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattint, tudnia kell, hogy ezzel elhagyja az EDGE Communications Kft. honlapját, és a megadott személyes adatokra nem a jelen szabályzat vonatkozik. Olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatja, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2020. május 5-től hatályos.